baseurl JUri::root(true) ?>

Karty techniczneKarty charakterystykiReferencjeCertyfikatySklep internetowy

Polityka ochrony prywatności

Wstęp

 • FarCo Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka) dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony internetowej www.farco.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.
 • Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).
 • Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez FarCo Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Spółkę, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Spółkę środków i metod ochrony danych osobowych.
 1. Podstawowe pojęcia
 • dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 • przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Spółkę;
 • Klient – podmiot, na rzecz którego Spółka świadczy usługi lub nabywa towary od Spółki.
 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FarCo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. S. Szymańskiego 11, 87-100 Toruń,  NIP 8792662702, REGON 341187891, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod nr KRS 0000397250.

III. Zasady zbierania danych osobowych Użytkowników

 • Spółka, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje nt. Użytkowników, korzystając z różnych źródeł.
 • Spółka, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług, uzyskuje dane osobowe Użytkowników przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów lub na podstawie zawartych z Klientami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umowy świadczenia usług.
 • Spółka uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
 • informacji kontaktowych (takich jak nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
 • służbowych informacji kontaktowych (takich jak stanowisko, dział i nazwa instytucji);
 • potrzebnych do wystawienia faktury VAT (takich jak NIP, REGON)
 • dostarczanych treści (takich jak zdjęcia, artykuły i komentarze).
 1. Sposób przetwarzania danych osobowych
 • Spółka zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
 • Spółka dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.
 • Spółka zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.
 • Spółka przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa.
 • Spółka podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Spółka oświadcza, że:
 • przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem;
 • zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 • przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 • dane osobowe merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 • Dostęp do danych osobowych posiada: Spółka, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Spółkę.
 • Spółka prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 • Spółka oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 • Gromadzone przez Spółkę dane mogą być wykorzystywane m.in. w następujących celach:
 • świadczenie usług, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Spółkę;
 • szacowanie ryzyka i doskonalenie działalności Spółki (w tym rozwój świadczonych usług, zarządzanie komunikacją, analizowanie i ulepszanie świadczonych przez nią usług;
 • wysyłki newslettera;
 • oszacowanie zainteresowania Użytkowników zatrudnieniem i kontakt w sprawie możliwości zatrudnienia w Spółce;
 • zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Spółki;
 • zapewnienie zgodności z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Spółki w tym zakresie.
 • wykonywania umowy o pracę, w tym wykonywania obowiązków określonych w przepisach lub w porozumieniach zbiorowych, zarządzania, planowania i organizacji pracy, równości i różnorodności w miejscu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do celów indywidualnego lub zbiorowego wykonywania praw i korzystania ze świadczeń związanych z zatrudnieniem, a także do celów zakończenia stosunku pracy.
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników, a także przechowywanie wskazanej dokumentacji i akt osobowych w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych
 • Spółka nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Spółka wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Spółki.
 1. Prawa Użytkowników
 • Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Spółkę danych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji, a także żądania ich anonimizacji, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, lub usunięcia na zasadach określonych przepisami prawa, z zastrzeżeniem, iż Spółka jest uprawniona do dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, to Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez zgłoszenie tego faktu pisemnie na adres Spółki. W takich sytuacjach Spółka dostosuje się do decyzji Użytkownika w stosunku do przyszłych aktywności.
 • Użytkownik ma prawo – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – zażądać od Spółki zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 • Prośby o udzielenie informacji, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również realizacja innych praw Użytkownika wynikających z przepisów prawa powinny nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące.

 • Spółka, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.farco.pl/. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej. Spółka zachęca do zapoznania się z Polityką cookies Spółki dostępną na stronie: www.farco.pl/.
 • Korzystanie ze strony internetowej www.farco.pl/ nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
 • W celu monitorowania strony internetowej www.farco.pl/ Spółka może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Więcej informacji na temat plików cookies wykorzystywanych przez Google Analytics, które jest internetowym narzędziem wykorzystywanym do analizy statystyk serwisów internetowych (m.in. raportów danych demograficznych i zainteresowań), znajduje się w Polityce Prywatności Google Analytics.
 • Dla wygody i w celu zapewnienia Użytkownikom dodatkowych informacji, strona internetowej www.farco.pl/ zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Spółki. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Spółka zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Spółki ani nie podlegają jej kontroli, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Użytkowników z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.
 • W ramach strony www.farco.pl/ zamieszczone są formularze zamówienia i kontaktowy, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Spółkę produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do kontaktu z klientami i realizacji zobowiązań na ich rzecz.
 • W szczególności zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera wydawanego przez Spółkę wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.
 • Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda Klienta wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
 • Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość strony i newslettera do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

VIII. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Spółki dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych w Spółce.

Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych w Serwisie. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

 1. Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się ze Spółką w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Spółka wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.

 

Polityka cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez FarCo  Sp. z o.o. w Toruniu 

 • § 1 Definicje
 • Administrator - podmiot zamieszczający na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FarCo Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. S. Szymańskiego 11, 87-100 Toruń, NIP 8792662702, REGON 341187891, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod nr KRS 0000397250,
 • Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.farco.pl/
 • Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 • Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • § 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 • Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 • § 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
 2. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
 3. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
 4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
 5. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
 7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
 • § 4 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Szczegółowe informacje o sposobie zarządzania ciasteczkami można znaleźć na stronach internetowych wybranych przeglądarek
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
 • § 5 Postanowienia końcowe
 • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla kontrahentów

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farco Sp z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szymańskiego 11 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397250
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane
 1. w celu dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi
 2. w celu rozpoznania reklamacji
 3. w celu przesyłania powiadomień e-mail dotyczących umowy
 4. w celu kontaktu telefonicznego i sms dotyczących umowy
 5. w celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego
 6. w celu badania satysfakcji z oferowanych usług
 7. w celu tworzenia ewidencji i rejestrów oraz w celach archiwalnych i dowodowych
 8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych są:
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do zawarcia umowy.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty, które przetwarzają w jego imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,  partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, partnerzy świadczący usługi techniczne, podwykonawcy, przewoźnicy, kurierzy, jak również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2  celów przetwarzania tj:
 1. dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą się ujawnić roszczenia związane z tą umową, zgodnie z terminami przedawnienia określonymi w przepisach prawa;
 2. dane osobowe przetwarzane dla potrzeb marketingu produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż Pani/Pan zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu ich dezaktualizacji;
 3. dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – będą przechowywane przez czas w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane, np. przepisy podatkowe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych.
 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 3. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Przysługuje Pani/u także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla celów rekrutacji.

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (uodo) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farco Sp z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Szymańskiego 11 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000397250
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie określonym w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) w celu realizacji procesu rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 § 1 KP  w zw. z art. 6 ust.1 lit. b RODO) gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,.
 1. Dodatkowo, jeżeli wyrazi Pan/i na to dobrowolną, dodatkową odrębnie wyrażoną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pana/i dane osobowe będą przetwarzane także
 1. w zakresie wizerunku (Podstawa prawna: art. 221 1 KP w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 2. w zakresie prowadzenia przyszłych rekrutacji (Podstawa prawna: art. 221 1 KP w zw. z art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 1. Jeżeli wyrazi Pan/i którąkolwiek z wskazanych w punkcie 3 lit. a i b zgód przysługiwać będzie Panu/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli przesłanego listem poleconym na adres Administratora Danych lub w korespondencji e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, ale koniecznie do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie zgód o których mowa w punkcie 3 lit. a i b powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie stanowiło podstawy do niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia)
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 6 miesięcy.  W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora, podmioty, które przetwarzają w jego imieniu Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności firmy księgowe, prawnicze, informatyczne,  partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, jak również podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np. organy podatkowe.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, oraz  prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 
 7. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Farco Sp.  z o.o., 87-100 Toruń, ul. Stanisława Szymańskiego 11,
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000397250, NIP: 879-26-62-702,
Kapitał Zakładowy 10 000zł, wniesiony w całości, tel. +48 56 623 41 91, 56 657 36 75, fax: +48 56 657 36 76, email: biuro@farco.pl
mBank 07114020880000597188001001